Ochrana osobných údajov

Nadácia anjelské krídla si Vás dovoľuje týmto informovať, že spracovávať zdravotné údaje osôb je možné podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov iba na základe súhlasu dotknutej osoby (teda tej, ktorej sa týkajú) a v prípade osôb mladších ako 16 rokov na základe súhlasu ich zákonných zástupcov. 

Osobné údaje sú uchovávané bezpečne v nadácii v zmysle súhlasu po dobu 10 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto lehoty ich nadácia pod dohľadom zlikviduje.

V prípade, ak neudelíte súhlas nadácii so spracovaním takýchto osobných údajov, nadácia ich bez zbytočného odkladu od ich získania pod dohľadom zlikviduje.