NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA, so sídlom Slovenských Dobrovoľníkov 135/30, 010 03 Žilina, IČO 50622510, zapísaná v Registri nadácií Ministerstva vnútra SR pod reg.č. 203/Na-2002/1152 (ďalej len „Nadácia“) sa ako prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov vo vysokej miere stará o ich zabezpečenie. Dňa 25.5.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ako i zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon GDPR“), spolu aj ako GDPR (ďalej len „GDPR“).

PREVÁDZKOVATEĽ

Nadácia sa zameriava na oblasť hmotnej a inej pomoci pre žiadateľov, finančnej pomoci a zabezpečovaním relaxačných, ozdravujúcich a rehabilitačných pobytov v zmysle zákona o nadáciách a Zakladateľskej listiny. V tejto súvislosti spracováva osobné údaje, vrátane zdravotných údajov, ktoré sú v zmysle GDPR považované za citlivé údaje. Citlivé údaje majú vyššiu mieru ochrany v Nadácii, a to tak po stránke organizačnej (osobitné procesy spracovania osobných údajov), personálnej (vyhradené osoby s prístupom k nim), aj technickej (šifrovanie, zálohovanie, atď.). Nadácia je voči žiadateľom v postavení prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom je v zmysle GDPR akákoľvek osoba, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť, ktorej súčasťou je okrem iného aj spracúvanie osobných údajov, pričom táto určuje účely a prostriedky ich spracovania.

Kontaktné údaje

NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA
Slovenských dobrovoľníkov 135/30
010 03 Žilina
Oficiálny e-mail:info@nadaciaanjelskekridla.sk

DRUHY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobným údajom je akákoľvek informácia, resp. ich kombinácia, týkajúca sa fyzickej osoby, na základe ktorej/ých ju možno konkrétne identifikovať. Osobnými údajmi sú buď kombinácie „všeobecnejších“ osobných údajov (napr. meno, priezvisko a e-mail), alebo v niektorých prípadoch postačuje aj jeden identifikačný nezameniteľný osobný údaj (napr.rodné číslo, č.OP a pod.).

Nadácia spracováva tieto kategórie osobných údajov:
meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel.č., č.OP, č.pasu, zdravotné údaje, trvalý pobyt, fotografia, číslo účtu, finančná situácia, dátum narodenia, rodné číslo

Zdroje získavania osobných údajov

Nadácia získava Vaše osobné údaje:

 • priamo od Vás pri žiadosti o pomoc
 • od tretích osôb v prípade, že takáto osoba požiada o pomoc pre iného.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracovávané iba na účely predmetu činnosti nadácie.

V praxi to znamená na účely:

 • evidencie žiadateľov o pomoc
 • overenia uvádzaných skutočností žiadateľmi
 • zverejnenia na účely propagácie nadácie alebo upozornenia verejnosti na potrebu pomoci – za splnenia zákonných predpokladov
 • postúpenie tretím osobám v prípade potreby (cest.kancelárie, spoločnostiam organizujúcim rôzne podujatia a pod.)
 • zabezpečenia vybavenia žiadosti
 • zverejnenia svojej fotografie tváre/videa na tabuli Nadácie
 • zverejnenia svojej fotografie na nadačnej web stránke nadaciaanjelskekridla.sk
 • zverejnenia svojej fotografie na sociálnych sieťach, ktoré spolupracujú s nadáciou (ako facebook, twitter, instagram, linkedin a pod… )
 • zverejnenia svojej fotografie v tlačových a propagačných materiáloch nadácie
 • zverejnenia svojej tváre vo video prezentačných materiáloch nadácie.

 

Pri vyhotovovaní obrazového, zvukového a obrazovo-zvukového záznamu Nadácia dbá, aby nebolo neprimeraným spôsobom zasiahnuté do práv a oprávnených záujmov dotknutej fyzickej osoby.

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom pre toto spracúvanie môže byť podľa konkrétnej situácie:

 • na základe súhlasu na jeden alebo viac konkrétnych účelov
 • z dôvodu plnenia zmluvy
 • plnenie zákonnej povinnosti
 • z dôvodu oprávneného záujmu.

Následky neposkytnutia osobných údajov

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov zákonná povinnosť, neposkytnutím osobných údajov môže dôjsť k neposkytnutiu služieb Nadáciou.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu, následkom bude nemožnosť uzatvoriť takúto zmluvu. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však dobrovoľné.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem, ste povinní toto spracúvanie strpieť, s možnosťou práva namietať takéto spracovávanie.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas, jeho neudelením nemôže dôjsť k poskytnutí služieb Nadáciou.

Príjemcovia Vašich osobných údajov

Za účelom možnosti poskytovať Vám komplexné a kvalitné služby Nadácie je nevyhnutné, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté vybraným osobám, spolupracujúcim s Nadáciou. Ide o servisné spoločnosti, ako advokátske kancelárie, účtovné a daňové spoločnosti, príslušné štátne orgány a ďalšie osoby nevyhnutné k riadnej činnosti Nadácie.

Nadácia pri výbere zmluvných partnerov dbá na ich spoľahlivosť a v zmluve so zmluvným partnerom sú vždy určené aj pravidlá ochrany osobných údajov.

Osobitný režim udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov Váš súhlas, pri jeho neposkytnutí nemôže dôjsť k poskytovaniu služieb zo strany Nadácie.

Takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to doručením oznámenia Nadácie na jej kontaktné údaje uvedené vyššie. Obsahom oznámenia musí byť jednoznačné odvolanie udeleného súhlasu.

Odvolaním súhlasu na spracovanie osobných údajov nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov vykonaná pred odvolaním.

Odvolaním Vášho súhlasu však automaticky nemusí dôjsť ku skončeniu spracovania tých Vašich osobných údajov, ktoré spracováva Nadácia na inom právnom základe, o čom sa môžete u nej informovať (napr. na základe zákona o archivácii, účtovníctve a pod.).

 

aké sú Vaše práva

 

GDPR Vám umožňuje využiť v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

 • máte právo sa obrátiť na Nadáciu a požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či sa spracovávajú Vaše osobné údaje),
 • máte právo na informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje,
 • máte právo na informácie aké Vaše osobné údaje sa spracovávajú,
 • máte právo na výmaz, opravu a právo namietať,
 • máte právo na obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov,
 • máte právo na prenos Vašich osobných údajov k inej osobe.

V prípade ak to uznáte za vhodné, môžete sa so sťažnosťou obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

Doba úschovy vašich osobných údajov

 

Nadácia uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú pod dohľadom zlikvidované.

Ak sa spracovávajú osobné údaje z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti – tieto sa uchovávajú po dobu vyžadovanú príslušným zákonom.

V prípade zmluvného vzťahu sa Vaše osobné údaje spracovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

Ak sa spracovávajú osobné údaje z dôvodu oprávneného záujmu, osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom.

Ak sa spracovávajú osobné údaje na základe Vášho súhlasu, uschovávajú sa tieto po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu, s výnimkou ak existuje na ich ďalšie spracovanie iný právny dôvod (napr. zákon o archívníctve, účtovníctve a pod.).

 

Cezhraničný prenos

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EU, Island, Nórsko, a Lichtenštajnsko) sa neuskutočňuje.

Spôsob spracovania vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sa spracovávajú v elektronickej podobe a/alebo v listinnej podobe.

Nadácia nevykonáva automatizáciu a profilovanie pri spracovaní osobných údajov, t.j. vyhodnocovanie správania a ponúkanie produktov na mieru.

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nadácia prijala v rámci bezpečnosti ochrany Vašich osobných údajov príslušné opatrenia na zamedzenia ich úniku alebo znehodnotenia, a to v kvalite súčasného technického vývoja.

Tieto opatrenia sú podrobne rozpísané a definované vo vnútornom predpise Nadácie, pričom každý zamestnanec/spolupracovník, ktorý prichádza do kontaktu s osobnými údajmi je povinný sa s nimi oboznámiť a tieto dodržiavať, spolu s organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré zamedzujú, resp. minimalizujú ich únik, stratu alebo zneužitie.