ETICKÝ KÓDEX NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA

Nadácia Anjelské krídla je apolitickou organizáciou. Nespolupracuje a nesympatizuje so žiadnou politickou stranou ani hnutím. Akékoľvek spájanie s takýmito politickými stranami alebo hnutiami prebieha bez súhlasu nadácie.

  1. NADÁCIU ANJELSKÉ KRÍDLA sme založili S LÁSKOU V SRDCI A ODHODLANÍM PLNIŤ POSLANIE: pravidelne pomáhať rodinám, kde mama, otec alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, a ktorí sa nie vlastným pričinením ocitli vo finančnej tiesni.
  2. Všetku našu činnosť budeme vykonávať ZDARMA, bez nároku na akúkoľvek formu honoráru.
  3. Budeme dbať, aby bola vždy dodržaná ÚPLNÁ ADRESNOSŤ. Darca bude poznať meno aj adresu chorého človeka, ktorý bude jeho peniaze dostávať  , vždy však  so súhlasom obdarovaného (vždy na základe príbehu a výzvy na www.nadaciaanjelskekridla.sk a Facebook) Príjemca bude poznať meno a adresu darcu LEN na základe písomného súhlasu darcu. Všetky súhlasy, podklady sú v evidencii v nadácii, riadne založené a chránené.
  4. Na webovej stránke nadácie sú uvedené sumy a prvé meno príjemcu, ktorý dostal finančný dar. / napr. Alex Z. /  Taktiež dátum, kedy bol dar zaslaný na účet príjemcu. Meno darcu nie je zverejnené z dôvodu ochrany osobných údajov. Zverejnené bude iba na základe jeho písomnej žiadosti o zverejnenie pri dare.
  5. Budeme dbať o ÚPLNÉ ZACHOVANIE VÝŠKY FINANČNÉHO DARU. K príjemcovi sa bude dostávať plná čiastka, ktorú darca daruje.
  6. Príjemcov finančnej pomoci, ktorá bude neadresná (darca neuvedie meno alebo číslo príjemcu), určí tím správnej rady nadácie alebo odborník z radu dobrovoľníkov nadácie, s ktorými je nadácia v kontakte a sú schopní objektívne zhodnotiť sociálnu alebo zdravotnú situáciu príjemcu, teda sú z oblasti, ktorá rieši daný problém príjemcu (napr. neurológ v oblasti zdravotného postihnutia a podobne).
  7. Raz ročne budú na našej webovej stránke zverejnené výsledky o hospodárení.
  8. Naším cieľom je POMÁHAŤ ĽUĎOM V NÚDZI , CTIŤ A VÁŽIŤ SI KAŽDÉHO DARCU.
  9. Zakladatelia neziskovej organizácie NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA, členovia Správnej rady, Dozornej rady a ich rodinní príslušníci vykonávajú svoju činnosť ZDARMA, bez nároku na akúkoľvek formu honoráru.
  10. Výber príjemcov pomoci robia lekári spolu so sociálnymi pracovníkmi, ktorí vedia objektívne zhodnotiť ich situáciu.

V ŽILINE 22.12.2016 Toto prehlásenie potvrdzuje Ing. Alexandra Majeríková, zakladateľka a správca Nadácie spolu s členmi správnej rady NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA