ETICKÝ KÓDEX NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA

Nadácia Anjelské Krídla je apolitickou organizáciou. Nespolupracuje a nesympatizuje so žiadnou politickou stranou ani hnutím. Akékoľvek spájanie s takýmito politickými stranami, alebo hnutiami prebieha bez súhlasu nadácie.

  1. NADÁCIU ANJELSKÉ KRÍDLA sme založili, aby plnila poslanie: pravidelne pomáhať rodinám v núdzi, matkám s ťažko chorými deťmi, rodinám s ťažko chorými deťmi, matkám v núdzi s deťmi, človeku v núdzi.
  2. Všetku našu činnosť vykonávame nezištne, bez nároku na akúkoľvek formu honoráru, alebo odmeny.
  3. Budeme dbať, aby bola vždy dodržaná ÚPLNÁ ADRESNOSŤ, PROFESIONALITA A TRANSPARENTNOSŤ.
  4. Súhlasy s ochranou osobných údajov budú vždy dodržané, ako aj ochrana súkromia darcu aj obdarovaného.
  5. Finančné dary, ktoré darca určí na darovanie, budú vždy odoslané v plnej výške obdarovanému. VŽDY BUDE ZACHOVANÉ ODOSLANIE PLNEJ VÝŠKY FINANČNÉHO DARU.
  6. Príjemcov nezištnej finančnej pomoci, ktorá bude neadresná (darca neuvedie meno), určí tím správnej rady nadácie alebo odborník z radu dobrovoľníkov nadácie, s ktorými je nadácia v kontakte a sú schopní objektívne zhodnotiť sociálnu, alebo zdravotnú situáciu príjemcu, teda sú z oblasti, ktorá rieši daný problém príjemcu.
  7. Raz ročne budú na našej webovej stránke zverejnené výsledky o hospodárení VÝROČNÁ SPRÁVA.
  8. Naším cieľom a poslaním je POMÁHAŤ ĽUĎOM V NÚDZI , CTIŤ A VÁŽIŤ SI KAŽDÉHO DARCU.
  9. Zakladatelia neziskovej organizácie NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA, členovia správnej rady, dozornej rady a ich rodinní príslušníci vykonávajú svoju činnosť ZDARMA A NEZIŠTNE, bez nároku na akúkoľvek formu honoráru.
  10. Pomáhame v ramcí našich možností. Nadácia nedostáva od štátu žiadnu pravidelnú dotáciu.

Toto prehlásenie potvrdzuje Ing. Alexandra Majeríková, zakladateľka a správkyňa Nadácie Anjelské Krídla spolu s členmi správnej rady NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA  v Žiline dňa 22.12.2016