“ S LÁSKOU – ĽUĎOM “ 

Nič v živote sa nedeje náhodou

My v nadácii Anjelské krídla cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac

Nadácia Anjelske krídla
Radosť

Darujte radosť

2%

Nestojí Vás to ani cent. Tlačivo na 2% z daní

STIAHNUŤ

“ Nič v živote sa nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia „. Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu a zmysluplnú. My v  NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Pomáhame ťažko chorým deťom a ich rodinám, matkám starajúcim sa o choré deti, rodinám v núdzi.  Sústreďujeme sa hlavne na humanitárnu pomoc formou zasielania potravinovej výpomoci, drogérie, zdravotníckeho materálu, školských pomôcok, vitamínov. Rozbehli sme pravidelný projekt JEDLO AKO DAR, do ktorého sa zapájajú aj školy, škôlky a firmy. Taktiež robíme rôzne zmysluplné projekty a aktivity pre deti, ako sú tvorivé dielne, plávanie, MDD. Posielame darčeky na Mikuláša a Vianoce. Motivujeme deti a mládež k pomoci druhému a k dobrovoľníckej činnosti.V nadácii pôsobia všetci, ako dobrovoľníci, bez nároku na odmenu. Nadácia je apolitická. Podávame pomocnú ruku hlavne vďaka nezištnej podpore darcov a vďaka 2% z darovania daní na pomoc ľuďom. Nadácia nemá dotácie od štátu, preto nadácia pomáha v rámci jej možností. Nadáciu Anjelské Krídla založila v roku 22.12.2016 správkyňa nadácie Ing. Alexandra Majeríková. Ku založeniu nadácie ju viedla aj osobná skúsenosť po prekonaní ťažkej choroby. 

   “ KONAJME DOBRO A KONAJME HO DOBRE“

   VO VZÁJOMNEJ ÚCTE JEDEN K DRUHÉMU, POKORE, ČISTOTE A LÁSKE, PRETOŽE “ ŽIVOT JE OBROVSKÝ DAR“  

Informácie pre žiadateľov o pomoc : https://nadaciaanjelskekridla.sk/aktivity-nadacie/

Hlavný účet Nadácie Anjelské Krídla SK37 1100 0000 0029 4603 3398  

Transparentný účet Nadácie Anjelské Krídla zriadený dňa 19.11.2020 SK23 8330 0000 0027 01895491

Ku finančnému daru pre konkrétne dieťa /osobu , musí darca vždy uviesť ku platbe meno ( napr. Martinko K., Previdza ) komu je finančný dar určený. V prípade, že darca zabudne uviesť meno, komu má finančný dar byť zaslaný, treba kontaktovať nadáciu na info@nadaciaanjelskekridla.sk, kvôli priradeniu platby. Ostatné nezištné dary bez mena, ktoré sú určené na pomoc ľuďom, nadácia prerozdelí podľa uváženia a potreby konkrétnym rodinám. Nadácia disponuje hlavným účtom, transparentným účtom a Paypal účtom. Viac o aktivitách nadácie nájdete aj na fb Nadacia Anjelské Krídla a Instagrame.

Darovanie cez PayPal

Personal Info

Donation Total: 5.00€

Hmotná pomoc

Sústreďujeme sa hlavne na humanitárnu pomoc pre ľudí v existenčnej núdzi formou zasielania potravinovej výpomoci, drogérie, zdravotníckeho materálu, školských pomôcok, vitamínov. Rozbehli sme pravidelný projekt JEDLO AKO DAR, do ktorého sa zapájajú aj školy, škôlky a firmy. 

Pomáhame rodinám
Súhlas s ochranou osobných údajov a Žiadosť o príspevok pre žiadateľov o pomoc

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV O POMOC

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že akékoľvek osobné údaje, ktoré nadácia získa bez Vášho súhlasu s ich poskytnutím budú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bez zbytočného odkladu zlikvidované. Prosíme Vás preto, aby ste tejto problematike venovali náležitú pozornosť a Vaše osobné údaje, alebo osobné údaje osôb do 16 rokov zasielali výlučne s takýmto súhlasom, resp. ich zákonných zástupcov, ktorého vzor je súčastou žiadosti o poskytnutí príspevku.

Všetky dokumenty obdržané bez SÚHLASU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV BUDÚ IHNEĎ ZLIKVIDOVANÉ.

Finančná pomoc

Nadácia nemá finančnú podporu od štátu a pomáhajú v nej iba dobrovoľníci, bez nároku na odmeny. Finačnú nezištnú pomoc nadácia vie poskytnúť iba v rámci svojich možností. Nadácia je oprávnená žiadosť o poskytnutie nadačného príspevku odmietnuť, ak nedokáže vyhovieť požiadavke žiadateľa a nemá povinnosť zdôvodňovať neschválenie príspevku. Viac pre žiadateľov tu: https://nadaciaanjelskekridla.sk/aktivity-nadacie/

 Nadácia je založená výlučne na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia podporuje: 
– rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
– rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
– realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
– ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti,
– ochrana zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia (najmä materiálne zabezpečenie nákladovo náročných zložiek zdravotníctva),
– ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre zdravý a sociálne prospešný vývoj dieťaťa a mládeže a to vrátane podpory detských domovov, prevencie pred drogovou závislosťou, kriminalitou a civilizačnými chorobami,
– rozvoj vedy a umenia (najmä podpora individuálne určeného programu),
– rozvoj a podpora vzdelania,
– rozvoj a podpora telovýchovy,
– plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
– podpora a pomoc osobám so zdravotným postihnutím alebo v hmotnej núdzi a to vrátane podpory a pomoci ich rodinným príslušníkom.

Relaxačné, ozdravovacie
a rehabilitačné pobyty

Nadácia poskytuje túto výpomoc v rámci jej možností.

Slnko pre deti
Ďakujeme Hydrotour (2019)

ĎAKUJEME Cestovnej kancelárii HYDROTOUR  za nezištnú pomoc pre rodiny z Nadácie Anjelské Krídla. Vždy nám je KRÁSNE :-) 

Pred tým, ako sme sa všetci narodili, naplánovali sme si, čo sa máme v najbližšom živote naučiť. Naučiť sa s pokorou a úctou prijímať životnú cestu a pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní a ktorí potrebujú podať pomocnú ruku. 

Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko. Doprajme šťastie a úsmev aj iným. Dajme NÁDEJ, SVETLO, LÁSKU A POCIT BEZPEČIA tam, kde je tma. Každý z nás má svoj životný príbeh. Každý z nás sa môže raz ocitnúť v núdzi, alebo v náročnej životnej situácii. 

Skúsme preto spoločne meniť svet okolo nás k lepšiemu. Každá jedna aj maličká neziśtná pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku na lepší zajtrajšok.  

Život je ZÁZRAK a veľký dar. Konajme spolu ZÁZRAKY.

POTREBUJÚ VAŠU POMOC

Naše aktivity a nezištná pomoc 

 (Fotografie, poďakovania aj aktivity sú vždy zverejnené výhradne na základe súhlasov, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb / spoločností / darcov ). Texty, fotografie aj grafika na webovej stránke nadácie sú predmetom ochrany autorského a trestného práva. Akékoľvek ich zneužitie treťou osobou a bez súhlasu autora je protizákonné. Príspevky aj aktivity si môžete rolovať na webovej stránke, fb aj instagrame. 

ÚSMEV JE NAJ… :-)

♥️Ďakujeme za pozdrav od Tadeáška H. z Radole a chlapcov pani Ľudmilky P. z Prešova. Tešíme sa, že sme mohli urobiť trošku radosť a ďakujeme darcom za krásne gesto. Viac informácií o možnej...

6

Spolu s nami pomáhajú