“ S LÁSKOU – ĽUĎOM “ 

Nič v živote sa nedeje náhodou

My v nadácii Anjelské Krídla cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac

Nadácia Anjelske krídla
Radosť

Darujte radosť

2%

Nestojí Vás to ani cent. Tlačivo na 2% z daní

STIAHNUŤ

“ Nič v živote sa nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia “ Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu a zmysluplnú. My v NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Pomáhame ťažko chorým deťom a ich rodinám. Matkám s ťažko chorými deťmi, ľuďom v núdzi, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku. Po celý rok v rámci nášho projektu JEDLO AKO DAR odosielame rodinám po celom Slovensku v núdzi potraviny, drogériu, zdravotnícky materiál a inú nevyhnutnú výpomoc. Na základe overených výziev a vďaka nezištným príspevkom od darcov zasielame finančné dary na rehabilitácie a terapie. V nadácii pôsobia všetci, ako dobrovoľníci, bez nároku na odmenu. Podávame pomocnú ruku aj vďaka nezištnej podpore darcov, jednotlivcov, firiem a 2% z darovania daní na pomoc ľuďom. Venujeme sa motivácii detí a mládeži k pomoci druhým. Darujeme pobyty, robíme rôzne aktivity pre deti a rodičov. Nadácia nepoberá dotácie od štátu, preto pomáha v rámci jej možností. Nadácia je apolitická. Nadáciu Anjelské Krídla založila v roku 22.12.2016  správkyňa nadácie Ing. Alexandra Majeríková. Ku založeniu nadácie ju viedla taktiež osobná skúsenosť po prekonaní ťažkej choroby, ako aj príbehy ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. Správkyňa pôsobí aj ako dobrovoľníčka a trénerka Prvej pomoci pre deti a mládež v Slovenskom Červenom kríži, územnom spolku v Žiline.“ Ďakujeme každému, kto spoločne s nami mení svet k lepšiemu a krajšiemu miestu pre nás všetkých „

Hlavný účet : Tatra banka, a.s / SWIFT kód (BIC ) TATRSKBX   SK37 1100 0000 0029 4603 3398  

Transparentný účet : Fio banka, a.s. / SWIFT kód ( BIC ) FIOZSSKBAXXX  SK23 8330 0000 0027 01895491

Ku finančnému daru treba vždy uviesť ku platbe meno obdarovaného.V prípade, že darca zabudne uviesť meno, treba kontaktovať nadáciu na info@nadaciaanjelskekridla.sk, kvôli priradeniu platby. Nezištné dary bez mena, ktoré sú určené na pomoc, nadácia prerozdelí rodinám na základe overenej situácie. fb: Nadácia anjelské krídla , Instagram: nadacia_anjelske_kridla.

Všetky výzvy sú zverejnené na fb : Nadácia anjelské krídla na základe vždy overenej situácie a na základe žiadosti žiadateľa o pomoc a zaslaním podpísaných žiadostí a súhlasov, potrebných dokladov  ku zverejneniu výzvy na stránku. Taktiež v kolonke /Deti /na webovej stránke nadácie má žiadateľ možnosť požiadať o zverejnenie žiadosti o pomoc. Odoslané finančné dary si môžete pozrieť tu: https://nadaciaanjelskekridla.sk/darcovia/. 

Otázky a odpovede pre žiadateľov o pomoc : https://nadaciaanjelskekridla.sk/aktivity-nadacie/

Darovanie cez PayPal

Personal Info

Donation Total: 5.00€

NEZIŠTNÁ POMOC A ČINNOSŤ NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA 

Sústreďujeme sa na zasielanie potravinovej pomoci, drogérie, zdravotníckeho materálu, školských pomôcok, vitamínov. Rozbehli sme pravidelný projekt JEDLO AKO DAR, do ktorého sa nezištne zapájajú školy, škôlky a firmy. Organizujeme  2 x do roka ANJELSKÚ KVAPKU KRVI v spolupráci s NTS SR, Slovenský Červený kríž Žilina a partnermi. Organizujeme aktivity pre deti so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne slaších rodín, ako sú tvorivé dielne, rytmický terapeutický kruh, wellness. Darujeme pobyty, výlety. Posielame darčeky na Mikuláša, Vianoce, MDD. Motivujeme deti a mládež k pomoci druhému a k dobrovoľníckej činnosti. Podávame pomocnú ruku hlavne vďaka nezištnej podpore darcov a vďaka 2% z darovania daní na pomoc ľuďom. Výzvy, aktivity a činnosť nadácie nájdete aj na : https://www.facebook.com/nadaciaanjelskekridla.sk

Pomáhame rodinám
Súhlas s ochranou osobných údajov a Žiadosť o príspevok pre žiadateľov o pomoc

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV O POMOC

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že akékoľvek osobné údaje, ktoré nadácia získa bez Vášho súhlasu s ich poskytnutím budú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bez zbytočného odkladu zlikvidované. Prosíme Vás preto, aby ste tejto problematike venovali náležitú pozornosť a Vaše osobné údaje, alebo osobné údaje osôb do 16 rokov zasielali výlučne s takýmto súhlasom, resp. ich zákonných zástupcov, ktorého vzor je súčastou žiadosti o poskytnutí príspevku.

Všetky dokumenty obdržané bez SÚHLASU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV BUDÚ IHNEĎ ZLIKVIDOVANÉ.

Finančná pomoc

Nadácia nemá finančnú podporu od štátu a pomáhajú v nej iba dobrovoľníci, bez nároku na odmeny. Finačnú nezištnú pomoc nadácia vie poskytnúť iba v rámci svojich možností. Nadácia je oprávnená žiadosť o poskytnutie nadačného príspevku odmietnuť, ak nedokáže vyhovieť požiadavke žiadateľa a nemá povinnosť zdôvodňovať neschválenie príspevku. Viac pre žiadateľov tu: https://nadaciaanjelskekridla.sk/aktivity-nadacie/

 Nadácia je založená výlučne na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia podporuje: 
– rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
– rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
– realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
– ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti,
– ochrana zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia (najmä materiálne zabezpečenie nákladovo náročných zložiek zdravotníctva),
– ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre zdravý a sociálne prospešný vývoj dieťaťa a mládeže a to vrátane podpory detských domovov, prevencie pred drogovou závislosťou, kriminalitou a civilizačnými chorobami,
– rozvoj vedy a umenia (najmä podpora individuálne určeného programu),
– rozvoj a podpora vzdelania,
– rozvoj a podpora telovýchovy,
– plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
– podpora a pomoc osobám so zdravotným postihnutím alebo v hmotnej núdzi a to vrátane podpory a pomoci ich rodinným príslušníkom.

Relaxačné, ozdravovacie
a rehabilitačné pobyty

Nadácia Anjelské Krídla daruje výlety a ozdravovacie pobyty v rámci jej možností.

Slnko pre deti
Ďakujeme Hydrotour (2019)

ĎAKUJEME Cestovnej kancelárii HYDROTOUR  za prekrásne ozdravovacie pobyty, spomienky, zážitky, slzy dojatia, radosť. Za všetky tie prenádherné chvíle, ktoré darovala a darujú pre rodiny z Nadácie Anjelské Krídla. Vždy nám je s Vami  KRÁSNE :-) Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko. Doprajme šťastie a úsmev aj iným. Dajme NÁDEJ, SVETLO, LÁSKU A POCIT BEZPEČIA tam, kde je tma. Každý z nás má svoj životný príbeh. Každý z nás sa môže raz ocitnúť v núdzi, alebo v náročnej životnej situácii. Skúsme preto spoločne meniť svet okolo nás k lepšiemu. Každá jedna aj maličká neziśtná pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku na lepší zajtrajšok.  Život je ZÁZRAK a veľký dar. Konajme spolu ZÁZRAKY.

POTREBUJÚ VAŠU POMOC

Naše aktivity a nezištná pomoc 

 Fotografie, celé mená, poďakovania aj aktivity sú vždy zverejnené výhradne na základe súhlasov a žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu, darcov. Texty, fotografie, grafika, návrhy sú predmetom ochrany autorského a trestného práva. Akékoľvek ich zneužitie treťou osobou a bez súhlasu autora je protizákonné. Príspevky, výzvy na pomoc, činnosť nadácie a aktivity si môžete pozrieť na fb stránke Nadácia anjelské krídla, alebo na instagrame nadacia_anjelske_kridla. Všetky príspevky sú priebežne nahadzované. 

Spolu s nami pomáhajú