” S LÁSKOU….ĽUĎOM „

Benefičný koncert - Žilina 2020Slide thumbnail

Nič v živote sa nedeje náhodou

My v nadácii Anjelské krídla cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac

Zuzka Korinkova pomaha nadacii
Radosť

Darujte radosť

2%

Nestojí Vás to ani cent. Tlačivo na 2% z daní

STIAHNUŤ

                         GENERÁLNY PARTNER NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA JE DERMAPOINT ŽILINA 

Dermapoint

Nadácia Anjelské Krídla pomáha ťažko chorým deťom a ich rodinám, ľuďom v existenčnej núdzi, matkám starajúcim sa o choré deti. Nadácia dáva nádej všade tam, kde je to nevyhnutné. Navštevujeme krízové centrá, seniorské centrá, detské domovy, rodiny, ktoré potrebujú pomoc. V nadácii pôsobia všetci, ako dobrovoľníci. 

Oficiálny účet Nadácie Anjelské Krídla SK37 1100 0000 0029 4603 3398

Darovanie cez PayPal

Personal Info

Donation Total: 5.00€

Hmotná pomoc

Výpomoc vo forme trvanlivých potravín, hygienických potrieb, zdravotných pomôcok, oblečenia, hračiek, zdravotníckeho materialu.

Pomáhame rodinám
Súhlas s ochranou osobných údajov a Žiadosť o príspevok pre žiadateľov o pomoc

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV O POMOC

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že akékoľvek osobné údaje, ktoré nadácia získa bez Vášho súhlasu s ich poskytnutím budú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bez zbytočného odkladu zlikvidované. Prosíme Vás preto, aby ste tejto problematike venovali náležitú pozornosť a Vaše osobné údaje, alebo osobné údaje osôb do 16 rokov zasielali výlučne s takýmto súhlasom, resp. ich zákonných zástupcov, ktorého vzor je súčastou žiadosti o poskytnutí príspevku.

Všetky dokumenty obdržané bez SÚHLASU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV BUDÚ IHNEĎ ZLIKVIDOVANÉ.

Finančná pomoc

Finančné príspevky od darcov, finančná výpomoc z nadácie na nákup liekov, rehabilitácii.

Keďže nadácia nemá finančnú podporu od štátu, je apolitická  a pomáhajú v nej výlučne iba dobrovoľníci, vie poskytovať finačnú pomoc iba v rámci svojich možností. 

 Nadácia je založená výlučne na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia podporuje: 
– rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
– rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
– realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
– ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti,
– ochrana zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia (najmä materiálne zabezpečenie nákladovo náročných zložiek zdravotníctva),
– ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre zdravý a sociálne prospešný vývoj dieťaťa a mládeže a to vrátane podpory detských domovov, prevencie pred drogovou závislosťou, kriminalitou a civilizačnými chorobami,
– rozvoj vedy a umenia (najmä podpora individuálne určeného programu),
– rozvoj a podpora vzdelania,
– rozvoj a podpora telovýchovy,
– plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
– podpora a pomoc osobám so zdravotným postihnutím alebo v hmotnej núdzi a to vrátane podpory a pomoci ich rodinným príslušníkom.

Relaxačné, ozdravovacie
a rehabilitačné pobyty

Pobyty organizované pre rodiny s postihnutými detičkami (tábory, rekreačné pobyty na Slovensku alebo v zahraničí pri mori)

Slnko pre deti
Ďakujeme Hydrotour (2019)

Pred tým, ako sme sa všetci narodili, naplánovali sme si, čo sa máme v najbližšom živote naučiť. Naučiť sa s pokorou a úctou prijímať životnú cestu a pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní.

Nič v živote sa nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia. Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu. My v  NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Sme pripravení našou vytrvalosťou, vnútornou oddanosťou a životným poslaním urobiť tento svet krajším prostredníctvom šírenia lásky a pomoci druhým.

Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko.

Všetci sa rodíme, ako nádherné deti, či už zdravé, alebo choré. Skúsme sa s našim šťastím  – podeliť. Doprajme šťastie a úsmev aj iným. Keď pomôžeme, meníme svet okolo nás. Každá jedna aj maličká pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku v očiach.  

Život je zázrak. Konajme spolu ZÁZRAKY.

Deti, ktoré potrebujú vašu pomoc

Pomohli sme

(Fotografia je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb s cieľom poďakovať sa za pomoc zo strany nadácie)

Dostali sme darček od Martinka

Obrovské ďakujeme Martinko K. Veľké Zálužie . Máš iba 14 rokov a si tak veľký bojovník. Dnes nám prišiel od Teba balíček. Nemáme ani slov, nedá sa ani vyjadriť, akú pokoru cítime pri Tvojom...

3

Dermapoint Žilina pomáha

KEĎ SA SRDCIA SPOJA….vznikne ZÁZRAK Ďakujeme MUDr. Márii Petrášovej, majiteľke estetického cetra DERMAPOINT ŽILINA za nákup pre rodiny v núdzi a ťažko choré deti s rodinami. Krásne gesto,...

3

Listy Ježiškovi od detičiek

CHCEM POMÔCŤ PLNIŤ SEN S ANJELMI DETI, NAPÍŠTE LIST JEŽISKOVI Vianoce sa blížia Detičky z nadácie, pošlite list, alebo nakreslite, ktoré darčeky by ste chceli dostať od Ježiška. Vaše listy a...

4

RAJO.SK pomáha spolu s nami

NECH ÚSMEV, NÁDEJ A RADOSŤ SVETOM LETÍ …. Dnes sme spolu s Rajom. sk urobili radosť v krízovom centre Náruč v Žiline, na Slovenskom Červenom Kríži v Žiline, Diecéznej charite Dom Sv....

3

Máme radi zvieratká

My v Nadácii Anjelské Krídla veľmi ľúbime aj zvieratká . Pred pol rokom zomrel jednému chlapcovi Patrikovi z našej nadácie psík. Patrik je ležiaci a veľmi ho to ranilo. Za 2 dni, mal nového...

3

MUZIKOTERAPIA

Dnes super náladana Muzikoterapii v Art STUDIO Z v Žiline. Skvelá Zuzka a deti z nadácie (Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného...

3

POMÁHAME S LÁSKOU V SRDCIACH

Pomáhame s láskou a dobrovoľne. Náš voľný čas venujeme aj triedeniu a baleniu zdravotníckych pomôcok pre ťažko choré deti a ľudí. Nezáleží, či je sobota,nedeľa. Keď je to nevyhnutné, sme...

3

Priatelia a partneri Nadácie Anjelské Krídla