“ NAŠE KRÍDLA SÚ AJ VAŠIMI KRÍDLAMI “ 

Nič v živote sa nedeje náhodou

My v nadácii Anjelské Krídla cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac

Nadácia Anjelske krídla
Radosť

Darujte radosť

2%

Nestojí Vás to ani cent. Tlačivo na 2% z daní

STIAHNUŤ

“ Nič v živote sa nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia “ Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu a zmysluplnú. My v  NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Nadácia je apolitická. Pomáha ťažko chorým deťom a ich rodinám. Matkám, ktoré žijú samé s ťažko chorými deťmi v náročných životných podmienkach. Pomáhame ľuďom v núdzi. Po celý rok v rámci nášho projektu JEDLO AKO DAR odosielame rodinám v núdzi potraviny, drogériu, zdravotnícky materiál a inú nevyhnutnú výpomoc. Na základe zverejnených výziev VÝZVA ANJELOV a vďaka nezištným príspevkom od darcov zasielame finančné dary na rehabilitácie a terapie. V nadácii pôsobia všetci, ako dobrovoľníci, bez nároku na odmenu, alebo plat. Podávame pomocnú ruku hlavne vďaka nezištnej podpore darcov, jednotlivcov a firiem a vďaka 2% z darovania daní na pomoc ľuďom. Venujeme sa aj motivácii mládeži k pomoci ľuďom. Darujeme pobyty, robíme rôzne aktivity pre deti a rodičov. Nadácia nemá dotácie od štátu, preto nadácia pomáha v rámci jej možností. Nadáciu Anjelské Krídla bola založená v roku 22.12.2016. Správkyňou nadácie je Ing. Alexandra Majeríková. Ku založeniu nadácie ju viedla aj osobná skúsenosť po prekonaní ťažkej choroby, ako aj príbehy ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. 

 “ KEĎ SA SPOJA SRDCIA – VZNIKNE ZÁZRAK “ 

Hlavný účet : Tatra banka, a.s / SWIFT kód (BIC ) TATRSKBX   SK37 1100 0000 0029 4603 3398  

Transparentný účet : Fio banka, a.s. / SWIFT kód ( BIC ) FIOZSSKBAXXX  SK23 8330 0000 0027 01895491

Ku finančnému daru pre konkrétne dieťa /osobu, treba vždy uviesť ku platbe meno. V prípade, že darca zabudne uviesť meno, treba kontaktovať nadáciu na info@nadaciaanjelskekridla.sk, kvôli priradeniu platby. Nezištné dary bez mena, ktoré sú určené na pomoc, nadácia prerozdelí rodinám na základe overenej situácie.

fb: Nadácia anjelské krídla

Instagram: nadacia_anjelske_kridla.

Výzvy sú zverejnené na fb : Nadácia anjelské krídla na základe vždy overenej situácie. Odoslané finančné dary si môžete pozrieť tu: https://nadaciaanjelskekridla.sk/darcovia/. 

Otázky a odpovede pre žiadateľov o pomoc : https://nadaciaanjelskekridla.sk/aktivity-nadacie/

Darovanie cez PayPal

Personal Info

Donation Total: 5.00€

NEZIŠTNÁ POMOC A ČINNOSŤ NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA 

Sústreďujeme sa na zasielanie potravinovej pomoci, drogérie, zdravotníckeho materálu, školských pomôcok, vitamínov. Rozbehli sme pravidelný projekt JEDLO AKO DAR, do ktorého sa nezištne zapájajú školy, škôlky a firmy. Organizujeme  2 x do roka ANJELSKÚ KVAPKU KRVI v spolupráci s NTS SR a Slovenský Červený kríž Žilina. Máme ativity pre deti so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne slaších rodín, ako sú tvorivé dielne, rytmický terapeutický kruh, wellness. Darujeme pobyty, výlety. Posielame darčeky na Mikuláša, Vianoce, MDD. Motivujeme deti a mládež k pomoci druhému a k dobrovoľníckej činnosti.

Podávame pomocnú ruku hlavne vďaka nezištnej podpore darcov a vďaka 2% z darovania daní na pomoc ľuďom

Výzvy, aktivity a činnosť nadácie nájdete aj na : https://www.facebook.com/nadaciaanjelskekridla.sk

Pomáhame rodinám
Súhlas s ochranou osobných údajov a Žiadosť o príspevok pre žiadateľov o pomoc

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV O POMOC

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že akékoľvek osobné údaje, ktoré nadácia získa bez Vášho súhlasu s ich poskytnutím budú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bez zbytočného odkladu zlikvidované. Prosíme Vás preto, aby ste tejto problematike venovali náležitú pozornosť a Vaše osobné údaje, alebo osobné údaje osôb do 16 rokov zasielali výlučne s takýmto súhlasom, resp. ich zákonných zástupcov, ktorého vzor je súčastou žiadosti o poskytnutí príspevku.

Všetky dokumenty obdržané bez SÚHLASU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV BUDÚ IHNEĎ ZLIKVIDOVANÉ.

Finančná pomoc

Nadácia nemá finančnú podporu od štátu a pomáhajú v nej iba dobrovoľníci, bez nároku na odmeny. Finačnú nezištnú pomoc nadácia vie poskytnúť iba v rámci svojich možností. Nadácia je oprávnená žiadosť o poskytnutie nadačného príspevku odmietnuť, ak nedokáže vyhovieť požiadavke žiadateľa a nemá povinnosť zdôvodňovať neschválenie príspevku. Viac pre žiadateľov tu: https://nadaciaanjelskekridla.sk/aktivity-nadacie/

 Nadácia je založená výlučne na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia podporuje: 
– rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
– rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
– realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
– ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti,
– ochrana zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia (najmä materiálne zabezpečenie nákladovo náročných zložiek zdravotníctva),
– ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre zdravý a sociálne prospešný vývoj dieťaťa a mládeže a to vrátane podpory detských domovov, prevencie pred drogovou závislosťou, kriminalitou a civilizačnými chorobami,
– rozvoj vedy a umenia (najmä podpora individuálne určeného programu),
– rozvoj a podpora vzdelania,
– rozvoj a podpora telovýchovy,
– plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
– podpora a pomoc osobám so zdravotným postihnutím alebo v hmotnej núdzi a to vrátane podpory a pomoci ich rodinným príslušníkom.

Relaxačné, ozdravovacie
a rehabilitačné pobyty

Nadácia Anjelské Krídla daruje výlety a ozdravovacie pobyty v rámci jej možností.

Slnko pre deti
Ďakujeme Hydrotour (2019)

ĎAKUJEME Cestovnej kancelárii HYDROTOUR  za prekrásne ozdravovacie pobyty, spomienky, zážitky, slzy dojatia, radosť. Za všetky tie prenádherné chvíle, ktoré darovala pre rodiny z Nadácie Anjelské Krídla. Vždy nám je s Vami  KRÁSNE :-) 

Pred tým, ako sme sa všetci narodili, naplánovali sme si, čo sa máme v najbližšom živote naučiť. Naučiť sa s pokorou a úctou prijímať životnú cestu a pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní a ktorí potrebujú podať pomocnú ruku. 

Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko. Doprajme šťastie a úsmev aj iným. Dajme NÁDEJ, SVETLO, LÁSKU A POCIT BEZPEČIA tam, kde je tma. Každý z nás má svoj životný príbeh. Každý z nás sa môže raz ocitnúť v núdzi, alebo v náročnej životnej situácii. 

Skúsme preto spoločne meniť svet okolo nás k lepšiemu. Každá jedna aj maličká neziśtná pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku na lepší zajtrajšok.  

Život je ZÁZRAK a veľký dar. Konajme spolu ZÁZRAKY.

POTREBUJÚ VAŠU POMOC

Naše aktivity a nezištná pomoc 

 Fotografie, celé mená, poďakovania aj aktivity sú vždy zverejnené výhradne na základe súhlasov a žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu, darcov. Texty, fotografie, grafika, návrhy sú predmetom ochrany autorského a trestného práva. Akékoľvek ich zneužitie treťou osobou a bez súhlasu autora je protizákonné. Príspevky, výzvy na pomoc, činnosť nadácie a aktivity si môžete pozrieť na fb stránke Nadácia anjelské krídla, alebo na instagrame nadacia_anjelske_kridla. Všetky príspevky sú priebežne nahadzované. 

RADOSŤ A ÚSMEV PRE DETI :-)

❤️Dnes sme sa osobne stretli s úžasným anjelom pánom Petrom Bielikom, ktorý nám opäť  odovzdal krásne nové hračky pre deti. Ďakujeme za tieto skvelé darčeky aj pánovi Ľubošovi Luptákovi a...

6

Pomoc smeruje k rodinám

♥️ Z celého srdca sa chceme poďakovať pánovi Pavelovi H. zo Zvolena za opätovnú pomoc so zaslaním kopu balíkov plienok veľkosti M pre zdravotne znevýhodnené osoby. Plienky budú ďalej darované...

6

ANJELI POMÁHAJÚ :-)

❤️ KAŽDÁ VAŠA POMOC JE VZÁCNA Ďakujeme Dorotke Š. a Danke M. z Belej, Katke H.z Gbeľany, za plné tašky krásneho oblečenia pre deti, ako aj topánočky. Ďakujeme pani Petre Š.z Ružinolu za oblečenie...

6

Spolu s nami pomáhajú