“ S LÁSKOU – ĽUĎOM “ 

Nič v živote sa nedeje náhodou

My v nadácii Anjelské krídla cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac

Nadácia Anjelske krídla
Radosť

Darujte radosť

2%

Nestojí Vás to ani cent. Tlačivo na 2% z daní

STIAHNUŤ

“ Nič v živote sa nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia „. Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu. My v  NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Pomáhame ťažko chorým deťom a ich rodinám, ľuďom v núdzi, matkám starajúcim sa o choré deti. Sústreďujeme sa na humanitárnu pomoc pre ľudí. Robíme rôzne aktivity pre deti a s deťmi, ako sú tvorivé dielne, alebo plávame, posielame darčeky na Mikuláša, Vianoce, trvanlivé potraviny, drogériu. Motivujeme deti a mládež k pomoci druhému a k dobrovoľníckej činnosti. V nadácii pôsobia všetci, ako dobrovoľníci, bez nároku na odmenu. Nadácia je apolitická. Pomáhame v rámci našich možností, vďaka nezištnej podpore darcov a vďaka 2% z darovania daní na pomoc ľuďom. Nadácia nemá dotácie od štátu. Nadáciu Anjelské Krídla založila v roku 22.12.2016 správkyňa nadácie  Ing. Alexandra Majeríková. 

Hlavný účet Nadácie Anjelské Krídla SK37 1100 0000 0029 4603 3398  

Transparentný účet Nadácie Anjelské Krídla zriadený dňa 19.11.2020 SK23 8330 0000 0027 01895491

Ku finančnému daru pre konkrétne dieťa, musí darca vždy uviesť ku platbe meno, komu je finančný dar určený. V prípade, že darca zabudne uviesť meno, komu má finančný dar byť zaslaný, treba kontaktovať nadáciu na info@nadaciaanjelskekridla.sk, kvôli priradeniu platby. Ostatné nezištné dary bez mena, ktoré sú určené na pomoc ľuďom, nadácia prerozdelí podľa uváženia a potreby konkrétnym rodinám. Nadácia disponuje hlavným účtom, transparentným účtom a Paypal účtom. Viac o aktivitách nadácie nájdete aj na fb Nadacia Anjelské Krídla a Instagrame.

Darovanie cez PayPal

Personal Info

Donation Total: 5.00€

Hmotná pomoc

Nadácia Anjelské Krídla sa venuje humanitárnej výpomoci rodinám v núdzi. Posielame trvanlivé potraviny, hygienické potrieby, zdravotné pomôcky a zdravotnícky materiál, vitamíny, hračky, oblečenie. 

Pomáhame rodinám
Súhlas s ochranou osobných údajov a Žiadosť o príspevok pre žiadateľov o pomoc

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV O POMOC

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že akékoľvek osobné údaje, ktoré nadácia získa bez Vášho súhlasu s ich poskytnutím budú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bez zbytočného odkladu zlikvidované. Prosíme Vás preto, aby ste tejto problematike venovali náležitú pozornosť a Vaše osobné údaje, alebo osobné údaje osôb do 16 rokov zasielali výlučne s takýmto súhlasom, resp. ich zákonných zástupcov, ktorého vzor je súčastou žiadosti o poskytnutí príspevku.

Všetky dokumenty obdržané bez SÚHLASU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV BUDÚ IHNEĎ ZLIKVIDOVANÉ.

Finančná pomoc

Nadácia nemá finančnú podporu od štátu a pomáhajú v nej výlučne iba dobrovoľníci. Finačnú nezištnú pomoc nadácia vie poskytnúť iba v rámci svojich možností. 

 Nadácia je založená výlučne na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia podporuje: 
– rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
– rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
– realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
– ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti,
– ochrana zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia (najmä materiálne zabezpečenie nákladovo náročných zložiek zdravotníctva),
– ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre zdravý a sociálne prospešný vývoj dieťaťa a mládeže a to vrátane podpory detských domovov, prevencie pred drogovou závislosťou, kriminalitou a civilizačnými chorobami,
– rozvoj vedy a umenia (najmä podpora individuálne určeného programu),
– rozvoj a podpora vzdelania,
– rozvoj a podpora telovýchovy,
– plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
– podpora a pomoc osobám so zdravotným postihnutím alebo v hmotnej núdzi a to vrátane podpory a pomoci ich rodinným príslušníkom.

Relaxačné, ozdravovacie
a rehabilitačné pobyty

Nadácia poskytuje túto výpomoc v rámci jej možností.

Slnko pre deti
Ďakujeme Hydrotour (2019)

Pred tým, ako sme sa všetci narodili, naplánovali sme si, čo sa máme v najbližšom živote naučiť. Naučiť sa s pokorou a úctou prijímať životnú cestu a pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní.

Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko. Doprajme šťastie a úsmev aj iným.

Keď pomôžeme, meníme svet okolo nás. Každá jedna aj maličká pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku v očiach.  

Život je zázrak. Konajme spolu ZÁZRAKY.

POTREBUJÚ VAŠU POMOC

Naše aktivity a pomoc 

                (Fotografia je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb ).

Texty, fotografie a grafiky na webovej stránke nadácie sú predmetom ochrany autorského a trestného práva. Akékoľvek ich zneužitie treťou osobou a bez súhlasu autora je protizákonné. 

Marek a jeho sen :-)

Marek R. zo Žiliny je neskutočný chalan 😉🥰🙏🏼. Ide za svojím snom a robí krôčik po krôčiku, aby sa mohol venovať paraveslovaniu. Ďakujeme v mene Mareka a maminky Evky za každú pomoc a podporu, aby...

6

Ďakujeme anjelom :-)

Naša dobrovoľníčka Beátka dnes prevzala nezištnú výpomoc pre rodiny. Trvanlivé potraviny od pána Vladimíra P., Radoslava J. Taktiež nezištnú výpomoc poskytla pani Helenka K. z Lutíš., Betka K. z...

6

Spolu s nami pomáhajú