Ďalšie aktivity a možnosti nadácie

Treba žiadosť vyplniť do špeciálneho tlačiva?

Áno, žiadosť vyplňte do tlačiva, ktorá je voľne dostupná spolu so súhlasom s ochranou osobných údajov na prvej strane www.nadaciaanjelskekridla.sk a pošlite nám ho vyplnený a podpísaný na poštovú adresu, ktorú nájdete v kontaktoch.

Koho údaje v žiadosti sa musia uvádzať ?

Pokiaľ sa jedná o osobu, ktorá má zákonného zástupcu, uvádzajú sa aj jeho údaje. Uvedie sa ako samotný žiadateľ (kto potrebuje nadačný príspevok), ako aj jeho zákonný zástupca (rodič, opatrovník, pestún). Pokiaľ sa jedná o opatrovníka alebo pestúna, dokladá sa nám aj kópia rozhodnutia súdu.

Taktiež uveďte meno opatrovníka / štatutárneho zástupcu, prípadne iné osoby, ktorá je oprávnená konať za príjemcu v zmluvných záležitostiach. V prípade, že koná za príjemcu viac ako jedna osoba, uvádzajte všetko.

Musíme mať zriadený konkrétny bankový účet, ak chcem požiadať o pomoc ?

Nemusíte. Môžete použiť svoj účet, ak je vedený na predkladateľa žiadosti.

Kto je  osoba v žiadosti, ako kontaktná osoba?

Kontaktná osoba je tá, ktorá spolupracuje a komunikuje s nadáciou v priebehu vybavovania žiadosti.

Čo mám vyplniť v žiadosti ?

K žiadosti sa prikladá čo najviac informácií potrebných na posúdenie.

Fyzická osoba – nám dokladuje zdravotný stav, kópiu ZŤP / P preukazu, kalkuláciu či proforma faktúru od dodávateľa pomôcky, služby, liečby, ďalej popis pomôcky, stručné opísanie finančnej situácie a podobne. Pokiaľ sa jedná o zakúpení pomôcky, cenová kalkulácia či proforma faktúra pomôcky, služby, liečby, presný opis pomôcky a podobne. Znovu je to individuálne v nadväznosti na predmet žiadosti. Ak by niečo v žiadosti chýbalo, budeme Vás kontaktovať.Popíšte stručne, zrozumiteľne a jasne o akú podporu žiadate.

Doložte kópiu aktuálnej lekárskej správy o zdravotnom stave žiadateľa, prípadne rozhodnutia orgánov verejnej správy o poskytnutí alebo zamietnutí príspevku na starostlivosť, rozhodnutie súdu o opatrovníctvo, či iný dokument, ktorý je dôležitý z hľadiska posúdenia žiadosti.

Posudzovatelia tak lepšie pochopia, v akom prostredí žijete, aké problémy riešite, čo by ste chceli zlepšiť alebo zrealizovať. Nemenej dôležité sú aj vaše ciele, ktoré by mali odrážať riešenie konkrétnych problémov. Prípadne je možná osobná návšteva z nadácie na posúdenie situácie.

Je možné, aby jeden žiadateľ podal viac žiadostí?

Áno.

Aký je postup pri odsúhlasení mojej žiadosti ?

Na základe vašej žiadosti a po jej schválení  vám na účet odošleme do tridsiatich dní (ak sa nedohodnú strany inak) finančnú čiastku v schválenej výške.

Finančné dary, ktoré nabehnú na účet nadácie pre konkrétne dieťatko na jeho meno, budú odoslané na základe vyplnenej a evidovanej žiadosti o príspevok do 14 dní. Darca / jeho iniciálky / budú uvedené spolu so sumou na webovej stránke nadácie v kolonke DARCOVIA.

Čo treba urobiť, ak chcem uverejniť výzvu na pomoc, keď už som evidovaný v nadácii?

Treba poslať na mail info@nadaciaanjelskekridla.sk pisomnú žiadosť o výzvu. Nadácia Vás bude kontaktovať a bude riešiť Vašu požiadavku.