ČASTO KLADENÉ OTÁZKY ŽIADATEĽOV O POMOC

Aké má účty nadácia ?

Hlavný účet Nadácie Anjelské Krídla SK37 1100 0000 0029 4603 3398 

Transparentný účet Nadácie Anjelské Krídla zriadený dňa 19.11.2020

SK23 8330 0000 0027 01895491 

https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2701895491 

PayPal účet

Treba žiadosť vyplniť do špeciálneho tlačiva?

Áno, tlačivo ( žiadosť o príspevok žiadateľa o pomoc ) je dostupné spolu so súhlasom s ochranou osobných údajov na prvej strane oficiálnej webovej stránky nadácie www.nadaciaanjelskekridla.sk. Potrebné podklady a poriadne vyplnené žiadosti, vlastnoručne podpísané, treba následne zaslať “ doporučene“ na poštovú adresu, ktorú nájdete v kontaktoch. Treba ich zaslať doporučene spolu s prefotenými zdravotnými podkladmi a ostanými potrebnými podkladmi aj s podpísaným prehlásením ( ktoré je súčasťou dokumentu Žiadosť o príspevok )o tom, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé, odpovedajú skutočnosti a sú poskytované so súhlasom a dobrovoľne. Žiadosti a fotografie zaslané na Email, alebo fb messanger nebudú akceptované a budú vymazané.

Koho údaje v žiadosti sa musia uvádzať ?

Pokiaľ sa jedná o osobu, ktorá má zákonného zástupcu, uvádzajú sa aj údaje zákonného zástupcu. Všetko je uvedené v žiadosti.  Buď je to samotný žiadateľ (kto potrebuje nadačný príspevok), ako aj jeho zákonný zástupca (rodič, opatrovník, pestún). Pokiaľ sa jedná o opatrovníka, alebo pestúna, prípadne rodiča, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti, dokladá sa nám aj kópia rozhodnutia súdu.

Taktiež v žiadosti treba uviesť meno opatrovníka / štatutárneho zástupcu, prípadne iné osoby, ktorá je oprávnená konať za príjemcu v zmluvných záležitostiach. V prípade, že koná za príjemcu viac ako jedna osoba, uvádzajte všetko.

Musíme mať zriadený konkrétny bankový účet, ak chcem požiadať o pomoc ?

Nemusíte. Môžete použiť svoj účet, ak je vedený na predkladateľa žiadosti/ zákonného zástupcu. V žiadosti podpisujete prehlásenie o pravdivosti údajov.

Kto je  osoba v žiadosti, ako kontaktná osoba?

Kontaktná osoba je tá, ktorá spolupracuje a komunikuje s nadáciou v priebehu vybavovania žiadosti. Nadácia v prípade, že je schopná pomôcť, kontaktuje žiadateľa a taktiež si následne overí situáciu.

Čo mám vyplniť v žiadosti ?

K žiadosti sa prikladá čo najviac informácií potrebných na posúdenie.

Fyzická osoba – nám dokladuje zdravotný stav, kópiu ZŤP / P preukazu, kalkuláciu či proforma faktúru od dodávateľa pomôcky, služby, liečby, ďalej popis pomôcky, stručné opísanie finančnej situácie a podobne. Pokiaľ sa jedná o zakúpenie zdravotníckej pomôcky, cenová kalkulácia či proforma faktúra pomôcky, služby, liečby, presný opis pomôcky a podobne. Znovu je to individuálne v nadväznosti na predmet žiadosti. Ak by niečo v žiadosti chýbalo, budeme Vás kontaktovať. Popíšte stručne, zrozumiteľne a jasne o akú podporu žiadate.

Doložte kópiu aktuálnej lekárskej správy o zdravotnom stave žiadateľa, prípadne rozhodnutia orgánov verejnej správy o poskytnutí alebo zamietnutí príspevku na starostlivosť, rozhodnutie súdu o opatrovníctvo, či iný dokument, ktorý je dôležitý z hľadiska posúdenia žiadosti. Dolože aj kontakt na lekára.

Posudzovatelia tak lepšie pochopia, v akom prostredí žijete, aké problémy riešite, čo by ste chceli zlepšiť alebo zrealizovať. Nemenej dôležité sú aj vaše ciele, ktoré by mali odrážať riešenie konkrétnych problémov. Prípadne je možná osobná návšteva z nadácie na posúdenie situácie.

Je možné, aby jeden žiadateľ podal viac žiadostí?

Áno. Ak je v situácii, ktorá si vyžaduje pomoc, môže požiadať nadáciu o opätovnú podporu v núdzi.

Aký je postup pri odsúhlasení mojej žiadosti ?

Na základe vašej žiadosti, ktorú nadácia obdrží doporučene poštou a ktorá bude poriadne vypísaná a podpísaná a bude obsahovaŤ všetky potrebné doklady, Vás bude nadácia kontaktovať telefonicky. Ak nadácia bude mať možnosti a bude schopná pomôcť,  po jej schválení  Vás nadácia bude informovať o možnosti pomoci. Ak Vám bude schválený príspevok, ktorý ste uviedli v žiadosti , nadácia Vám na účet odošle dar do tridsiatich dní (ak sa nedohodnú strany inak) finančnú čiastku/dar v schválenej výške.

Finančné nezištné dary od darcov, ktoré nabehnú na účet nadácie pre konkrétneho žiadateľa o pomoc  na jeho meno, budú odoslané na základe poriadne vyplnenej a evidovanej žiadosti o príspevok do 14 dní. Dar od darcu ( jeho iniciálky a dátum odoslania daru budú uvedené spolu so sumou na webovej stránke nadácie v kolonke darcovia)  viď.link:  https://nadaciaanjelskekridla.sk/darcovia/. Celé meno darcu nadácia bez zaslania súhlasu darcu na webovej stránke nezverejní.

V prípade, ak darca bude chcieť zverejniť jeho celé meno, je potrebné nadácii poslať písomný súhlas na oficiálny mail : info@nadaciaanjelskekridla.sk. Prípadne môže darca poslať dar na transparentný účet, kde je automaticky jeho meno uvedené pri platbe.

Čo treba urobiť, ak chcem uverejniť výzvu na pomoc, keď už som evidovaný v nadácii?

Treba poslať na oficiálny mail info@nadaciaanjelskekridla.sk pisomnú žiadosť o výzvu. Výzva sa overí  a následne bude kontaktovaný žiadateľ o jej overení a nahodení.

Prečo niekedy nedostanem z nadácie odpoveď, keď som poslal mail, alebo podklady do nadácie?

Ak ste poslali mail a v ňom vaše osobné údaje, ktoré ste poslali bez Vami ručne podpísaného súhlasu s ochranou osobných údajov, nadácia mail okamžite musí podľa zákona ihneď vymazať a to z dôvodu ochrany osobných údajov.

Ak ste poslali do nadácie podklady na adresu, avšak bez Vami podpísaného dokumentu SÚHLASU S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV, ktorý môžete nájst na našej webovej stránke (  je súčasťou žiadosti o príspevok) nadácia podľa zákona musí ihneď podklady skartovať a to z dôvodu ochrany osobných údajov.

Ak ste poslali do nadácie doporučene, úplnú žiadosť s potrebnými podkladmi aj so súhlasom, nadácia má právo sa vyjadriť, ak je schopná splniť Vašu požiadavku o pomoc, alebo môže dokumenty ihneď skartovať, ak nadácia nemá možnosti Vašej požiadavke vyhovieť. V tomto prípade nadácia podklady ihneď podľa zákona zlikviduje.

Nadácia si vyhradzuje právo zrušiť evidenciu žiadateľa o pomoc, ak nadácia už nie je schopná pomôcť, alebo v prípade, že žiadateľ nie je spokojný s pomocou zo strany nadácie a má požiadavky, ktoré nadácia nedokáže splniť. Žiadateľ bude informovaný o vyradení z evidencie a jeho podklady budú skartované.

Ak žiadateľ, ktorý je evidovaný v nadácii, chce z nejakého dôvodu zrušiť evidenciu a už nepožaduje pomoc zo strany nadácie, musí poslať na oficiálny mail túto informáciu. Žiadateľ, ktorý bol evidovaný v nadácii poskytol súhlas, ktorý je možné kedykoľvek bez uvedenia dôvodu odvolať a to písomne na oficiálny mail nadácie : info@nadaciaanjelskekridla.sk.