“ S LÁSKOU – ĽUĎOM “ 

Nič v živote sa nedeje náhodou

My v nadácii Anjelské krídla cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac

Zuzka Korinkova pomaha nadacii
Radosť

Darujte radosť

2%

Nestojí Vás to ani cent. Tlačivo na 2% z daní

STIAHNUŤ

Nič v živote sa nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia. Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu. My v  NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Pomáhame ťažko chorým deťom a ich rodinám, ľuďom v existenčnej núdzi, matkám starajúcim sa o choré deti. Navštevujeme krízové centrá, nemocnice, seniorské centrá, detské domovy, rodiny, ktoré potrebujú pomoc. V nadácii pôsobia všetci, ako dobrovoľníci, bez nároku na odmenu. Nadácia je apolitická. 

Hlavný účet Nadácie Anjelské Krídla SK37 1100 0000 0029 4603 3398  

Transparentný účet Nadácie Anjelské Krídla zriadený dňa 19.11.2020 SK23 8330 0000 0027 01895491

Ak darca chce poslať príspevok pre konkrétneho žiadateľa o pomoc, treba uviesť ku každému daru meno, komu je finančný dar určený. V prípade, že darca zabudne uviesť dieťa / osobu, treba kontaktovať nadáciu na info@nadaciaanjelskekridla.sk, kvôli priradeniu platby. Ostatné dary bez mena, ktoré sú určené na pomoc ľuďom, nadácia prerozdelí podľa uváženia a potreby rodinám. Nadácia disponuje hlavným účtom, transparentným účtom a Paypal účtom. Viac o aktivitách nadácie nájdete aj na fb : Nadacia Anjelské Krídla a Instagrame.

Darovanie cez PayPal

Personal Info

Donation Total: 5.00€

Hmotná pomoc

Výpomoc vo forme trvanlivých potravín, hygienických potrieb, zdravotných pomôcok, oblečenia, hračiek, zdravotníckeho materialu.

Pomáhame rodinám
Súhlas s ochranou osobných údajov a Žiadosť o príspevok pre žiadateľov o pomoc

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV O POMOC

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že akékoľvek osobné údaje, ktoré nadácia získa bez Vášho súhlasu s ich poskytnutím budú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bez zbytočného odkladu zlikvidované. Prosíme Vás preto, aby ste tejto problematike venovali náležitú pozornosť a Vaše osobné údaje, alebo osobné údaje osôb do 16 rokov zasielali výlučne s takýmto súhlasom, resp. ich zákonných zástupcov, ktorého vzor je súčastou žiadosti o poskytnutí príspevku.

Všetky dokumenty obdržané bez SÚHLASU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV BUDÚ IHNEĎ ZLIKVIDOVANÉ.

Finančná pomoc

Finančné príspevky od darcov, finančná výpomoc z nadácie na nákup liekov, rehabilitácii.

Keďže nadácia nemá finančnú podporu od štátu, je apolitická  a pomáhajú v nej výlučne iba dobrovoľníci, vie poskytovať finačnú pomoc iba v rámci svojich možností. 

 Nadácia je založená výlučne na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia podporuje: 
– rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
– rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
– realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
– ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti,
– ochrana zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia (najmä materiálne zabezpečenie nákladovo náročných zložiek zdravotníctva),
– ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre zdravý a sociálne prospešný vývoj dieťaťa a mládeže a to vrátane podpory detských domovov, prevencie pred drogovou závislosťou, kriminalitou a civilizačnými chorobami,
– rozvoj vedy a umenia (najmä podpora individuálne určeného programu),
– rozvoj a podpora vzdelania,
– rozvoj a podpora telovýchovy,
– plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
– podpora a pomoc osobám so zdravotným postihnutím alebo v hmotnej núdzi a to vrátane podpory a pomoci ich rodinným príslušníkom.

Relaxačné, ozdravovacie
a rehabilitačné pobyty

Pobyty organizované pre rodiny s postihnutými detičkami (tábory, rekreačné pobyty na Slovensku alebo v zahraničí pri mori)

Slnko pre deti
Ďakujeme Hydrotour (2019)

Pred tým, ako sme sa všetci narodili, naplánovali sme si, čo sa máme v najbližšom živote naučiť. Naučiť sa s pokorou a úctou prijímať životnú cestu a pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní.

Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko. Doprajme šťastie a úsmev aj iným.

Keď pomôžeme, meníme svet okolo nás. Každá jedna aj maličká pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku v očiach.  

Život je zázrak. Konajme spolu ZÁZRAKY.

Deti, ktoré potrebujú vašu pomoc

Naše aktivity a pomoc 

(Fotografia je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb s cieľom poďakovať sa za pomoc zo strany nadácie)

JEDLO AKO DAR

Dnes od rána, aj keď je síce sobota , triedime a balíme balíky s potravinami, drogériou aj novými hračkami a knižkami. Ľudia potrebujú pomoc a to je pre nás prvoradé. V pondelok posielame...

6

Spolu s nami pomáhajú

Generálny partner